ПРОЕКТ

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Затверджую

Ректор

Львівського національного університету імені Івана Франка

_______________________ В. П. Мельник

«__» _____________ 2015 р.

Положення

про Лабораторію адміністрування системи електронного навчання Організаційнометодичного центру електронного навчання Львівського національного університету

імені Івана Франка

Львів 2015

 1. Загальні положення

  1. Лабораторія адміністрування системи електронного навчання (надалі – Лабораторія) Львівського національного університету імені Івана Франка (надалі – Університет) є структурним підрозділом Організаційно-методичного центру електронного навчання (надалі – ОМЦЕН) та забезпечує виконання покладених на нього основних завдань.

  2. Лабораторія у своїй роботі підпорядковується, є підзвітною та підконтрольною завідувачу ОМЦЕН Університету.

  3. Лабораторію очолює завідувач Лабораторії, якого призначає на посаду та звільняє з посади ректор Університету на підставах та у порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом Університету. Завідувач Лабораторії здійснює загальне керівництво Лабораторією (її штатним персоналом), забезпечує організацію її діяльності та несе персональну відповідальність за діяльність Лабораторії.

  4. Лабораторія у своїй діяльності керується чинним законодавством України та Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором Університету, Положенням про Лабораторію, що є локальним нормативно-правовим актом та регламентує діяльність цього структурного підрозділу.

  5. Створення, реорганізація та ліквідація Лабораторії проводиться на підставі ухваленого рішення Вченої ради Університету, яке вводиться в дію наказом ректора у порядку визначеному чинним законодавством України.

  6. Структуру та чисельність працівників визначає штатний розпис Університету із врахуванням завдань та напрямків роботи Лабораторії.

  7. Положення про Лабораторію (далі – Положення) затверджується ректором Університету у встановленому порядку.

II. Мета та завдання Лабораторії

2.1. Метою Лабораторії є:

 • впровадження та адміністрування системи електронного навчання та пов’язаних з нею комп’ютерних програм і систем адміністрування навчального процесу;

 • організація та виконання комплексу заходів щодо захисту інформації в середовищі для електронного навчання Університету;

 • аналіз та вивчення досвіду вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів у сфері адміністрування середовищ електронного навчання з метою використання його у практиці Університету;

 • підтримка, поновлення та розвиток версій системи електронного навчання Університету.

 • в межах своєї компетенції забезпечення організації заходів з виконання нормативно-правових актів чинного законодавства відповідно до напрямків діяльності структурного підрозділу та здійснення контролю за їх реалізацією;

  1. Основними завданнями Лабораторії є:

 • впровадження та постійне оновлення системи електронного навчання Університету;

 • розробка та впровадження концепцій і технологій електронного навчання;

 • адміністрування системи електронного навчання Університету та банку даних електронних навчально-методичних та інформаційних матеріалів;

 • організація доступу користувачів до електронних навчальних матеріалів на постійній основі та створення і підтримка єдиного уніфікованого інтерфейсу реєстрації студентів на освітні курси;

 • розробка та удосконалення програмно-технічного забезпечення системи електронного навчання;

 • розробка технічної документації до програмно-технічного забезпечення електронного навчання;

 • організація заходів щодо створення електронних версій навчальних матеріалів та розміщення їх на сервері електронного навчання;

 • здійснення заходів, спрямованих на забезпечення захисту системи та її бази даних від несанкціонованого доступу;

 • забезпечення резервного копіювання інформації з визначеною періодичністю для можливості аварійного відновлення інформації;

 • технічна підтримка обладнання та програмного забезпечення, задіяного у системі електронного навчання;

 • технічна підтримка обладнання та програмного забезпечення, задіяного у системі електронного навчання;

 • консультативна підтримка розробникам курсів щодо конвертування матеріалів електронного курсу у формати, які підтримуються системою;

 • забезпечення та координація дворівневого процесу адміністрування середовища електронного навчання Університету (центральне системне адміністрування на рівні університету здійснюється Лабораторією, системне адміністрування в підрозділах – адміністраторами підрозділів у координації з Лабораторією).

 • забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Лабораторія;

 • захист інформації з обмеженим доступом у межах своїх повноважень;

 • систематичне забезпечення звітності про стан здійснення визначених законом та цим Положенням повноважень, яка передбачена чинним законодавством України та локальними нормативно-правовими актами Університету;

  1. Лабораторія виконує обов’язки, які покладені на нього чинним законодавством, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Університету, Положенням про Лабораторію.

  2. Покладення на Лабораторію завдань, які не визначені Положенням про Лабораторію, не передбачено нормами чинного законодавства.

III. Права Лабораторії

  1. Лабораторія має право :

 • виконувати дослідження і проводити розробку технологічних аспектів системи електронного навчання відповідно до основних завдань, а також за договорами з Університетом на замовлення інших підприємств, установ та організацій в порядку визначеному чинним законодавством України;

 • брати участь у розробці нових елементів і форм електронного навчання спільно з іншими вищими навчальними закладами України за договорами з Львівським національним університетом імені Івана Франка;

 • подавати на розгляд завідувачу ОМЦЕН пропозиції щодо своєчасного забезпечення Лабораторії необхідними матеріалами та засобами для роботи (комп’ютери та оргтехніка, витратні матеріали, тощо);

 • на сприяння зі сторони адміністрації Університету, інших Структурних підрозділів Університету у виконанні завдань, передбачених чинним законодавством, Статутом Університету, Положенням про Лабораторію;

 • користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством, Положенням про Лабораторію.

ІV. Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами, посадовими особами Університету

  1. Лабораторія в межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, профілюючими кафедрами, науковою бібліотекою, факультетами, коледжами, відділом постачання з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань, тощо.

  2. Лабораторія та її працівники мають право на отримання від адміністрації Університету, інших Структурних підрозділів, органів та посадових осіб Університету інформації в обсязі необхідному та достатньому для належного виконання завдань, покладених на Лабораторію та здійснення запланованих заходів.

V. Відповідальність Лабораторії

5.1. Відповідальність Лабораторії полягає у відповідальності її працівників. Працівники Лабораторії несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх повноважень визначених посадовою інструкцією.

5.2. Притягнення працівників Лабораторії до дисциплінарної відповідальності здійснюється за поданням завідувача Лабораторії у встановленому чинним законодавством порядку.