ПРОЕКТ

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Затверджую

Ректор

Львівського національного університету імені Івана Франка

_______________________ В. П. Мельник

«__» _____________ 2015 р.

Положення

про Лабораторію контролю якості освіти Організаційнометодичного центру електронного навчання

Львівського національного університету

імені Івана Франка

Львів 2015

 1. Загальні положення

  1. Лабораторія контролю якості освіти (далі – Лабораторія) Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Університет) є структурним підрозділом Організаційно-методичного центру електронного навчання (далі – ОМЦЕН) та забезпечує виконання покладених на нього основних завдань.

  2. Лабораторія у своїй роботі підпорядковується, є підзвітною та підконтрольною завідувачу ОМЦЕН Університету.

  3. Лабораторію очолює завідувач Лабораторії, якого призначає на посаду та звільняє з посади ректор Університету на підставах та у порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом Університету. Завідувач Лабораторії здійснює загальне керівництво Лабораторією (її штатним персоналом), забезпечує організацію її діяльності та несе персональну відповідальність за діяльність Лабораторії.

  4. Лабораторія у своїй діяльності керується чинним законодавством України та Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором Університету, Положенням про Лабораторію, що є локальним нормативно-правовим актом та регламентує діяльність цього структурного підрозділу.

  5. Створення, реорганізація та ліквідація Лабораторії проводиться на підставі ухваленого рішення Вченої ради Університету, яке вводиться в дію наказом ректора у порядку визначеному чинним законодавством України.

  6. Структуру та чисельність працівників визначає штатний розпис Університету із врахуванням завдань та напрямків роботи Лабораторії.

  7. Положення про Лабораторію (далі – Положення) затверджується ректором Університету у встановленому порядку.

II. Мета та завдання Лабораторії

2.1. Метою Лабораторії є:

 • розроблення єдиних вимог оцінки якості електронних курсів на рівні Університету;

 • розробка критеріїв, засобів і систем контролю якості електронного навчання;

 • розроблення методики створення бази даних і опрацювання результатів контрольних заходів;

 • підготовка інформаційних, методичних та інструктивних матеріалів для підвищення якості освітніх ресурсів.

 • в межах своєї компетенції забезпечення організації заходів з виконання нормативно-правових актів чинного законодавства відповідно до напрямків діяльності структурного підрозділу та здійснення контролю за їх реалізацією;

  1. Основними завданнями Лабораторії є:

 • розробка вимог щодо якості електронних навчальних курсів;

 • проведення моніторингу затребуваності електронних навчальних курсів, а також курсів, що використовують елементи електронного навчання;

 • впровадження засобів збору статистики з використанням сервісів електронного навчання та її наступний аналіз;

 • розробка концепції управління якістю навчального процесу, приведення процедур менеджменту якості до міжнародних стандартів ISO;

 • проведення контролю якості навчальних матеріалів електронного навчання та видача посвідки про підтвердження їхнього кваліфікаційного рівня;

 • забезпечення підготовки тестових матеріалів для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра та спеціаліста та опрацювання результатів проведеного тестування;

 • допомога в організації і проведенні моніторингу якості навчання іншими соціологічними службами Університету;

 • захист розробка та апробування системи комплексного рейтингування викладачів університету (програма діагностики науково-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни, методика діагностики науково-педагогічної діяльності викладачів, орієнтовні норми контролю та критерії якості викладання);

 • розробка орієнтовної схеми-графіку внутрішнього університетського контролю;

 • розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень за результатами аналізу якості освіти;

 • підготовка і проведення науково-практичних, навчально-методичних конференцій, семінарів та видання матеріалів доповідей;

 • підготовка матеріалів, критеріїв оцінювання діяльності Університету щодо участі в конкурсах рейтингу вищих навчальних закладів;

 • вивчення та узагальнення досвіду інших вищих навчальних закладів щодо діяльності експертних служб та моніторингових досліджень;

 • взаємодія та співпраця з провідними вищими навчальними закладами України, відділами управління якістю освіти;

 • розробка та впровадження технологій стандартизованого тестування якості навчання;

 • розробка та впровадження галузевих рамок кваліфікацій.

 • забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Лабораторія;

 • захист інформації з обмеженим доступом у межах своїх повноважень;

 • систематичне забезпечення звітності про стан здійснення визначених законом та цим Положенням повноважень, яка передбачена чинним законодавством України та локальними нормативно-правовими актами Університету;

  1. Лабораторія виконує обов’язки, які покладені на неї чинним законодавством, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Університету, Положенням про Лабораторію.

  2. Покладення на Лабораторію завдань, які не визначені Положенням про Лабораторію, не передбачено нормами чинного законодавства.

III. Права Лабораторії

  1. Лабораторія має право :

 • брати участь у розробці нових елементів і форм контролю якості навчання спільно з іншими вищими навчальними закладами України, відповідно до укладених договорів з Університетом;

 • виконувати дослідження і розробку технологічних та методологічних аспектів контролю якості системи електронного навчання відповідно до основних завдань, а також за договорами укладеними з Університетом на замовлення інших підприємств, установ та організацій в порядку визначеному чинним законодавством України;

 • подавати на розгляд завідувачу ОМЦЕН пропозиції щодо своєчасного забезпечення Лабораторії необхідними матеріалами та засобами для роботи (комп’ютери та оргтехніка, витратні матеріали тощо);

 • на своєчасне надання кафедрами, дирекцією коледжів навчально-методичних матеріалів (тестів, тем контрольних робіт тощо) для поповнення банку даних;

 • на сприяння зі сторони адміністрації Університету, інших Структурних підрозділів Університету у виконанні завдань, передбачених чинним законодавством, Статутом Університету, Положенням про Лабораторію;

 • користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством, Положенням про Лабораторію.

ІV. Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами, посадовими особами Університету

  1. Лабораторія в межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, профілюючими кафедрами, науковою бібліотекою, факультетами, коледжами, лабораторією соціологічних досліджень, навчально-методичним відділом, відділом постачання, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань, тощо.

  2. Лабораторія та її працівники мають право на отримання від адміністрації Університету, інших Структурних підрозділів, органів та посадових осіб Університету інформації в обсязі необхідному та достатньому для належного виконання завдань, покладених на Лабораторію та здійснення запланованих заходів.

V. Відповідальність Лабораторії

5.1. Відповідальність Лабораторії полягає у відповідальності його працівників. Працівники Лабораторії несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх повноважень визначених посадовою інструкцією.

5.2. Притягнення працівників Лабораторії до дисциплінарної відповідальності здійснюється за поданням завідувача Лабораторії у встановленому чинним законодавством порядку.

ПОГОДЖЕНО:

1.Проректор_______________________________

2.В.о. керуючого справами __________________

3.В.о. нач.юрид.відділу _____________________

4. Керівник підрозділу _______________