ПРОЕКТ

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Затверджую

Ректор

Львівського національного університету імені Івана Франка

_______________________ В. П. Мельник

«__» _____________ 2015 р.

Положення

про Лабораторію методичної підтримки системи електронного навчання

Організаційнометодичного центру електронного навчання

Львівського національного університету

імені Івана Франка

Львів 2015

 1. Загальні положення

  1. Лабораторія методичної підтримки системи електронного навчання (далі – Лабораторія) Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Університет), є структурним підрозділом Організаційно-методичного центру електронного навчання (далі – ОМЦЕН) та забезпечує виконання покладених на нього основних завдань.

  2. Лабораторія у своїй роботі підпорядковується, є підзвітною та підконтрольною завідувачу ОМЦЕН Університету.

  3. Лабораторію очолює завідувач Лабораторії, якого призначає на посаду та звільняє з посади ректор Університету на підставах та у порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом Університету. Завідувач Лабораторії здійснює загальне керівництво Лабораторією (її штатним персоналом), забезпечує організацію її діяльності та несе персональну відповідальність за діяльність Лабораторії.

  4. Лабораторія у своїй діяльності керується чинним законодавством України та Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором Університету, Положенням про Лабораторію, що є локальним нормативно-правовим актом та регламентує діяльність Лабораторії.

  5. Створення, реорганізація та ліквідація Лабораторії проводиться на підставі ухваленого рішення Вченої ради Університету, яке вводиться в дію наказом ректора у порядку визначеному чинним законодавством України.

  6. Структуру та чисельність працівників визначає штатний розпис Університету із врахуванням завдань та напрямків роботи Лабораторії.

  7. Положення про Лабораторію (далі – Положення) затверджується ректором Університету у встановленому порядку.

 1. Мета та завдання Лабораторії

2.1. Метою Лабораторії є:

 • вивчення, узагальнення та впровадження сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій навчання в навчальний процес Університету;

 • координація та консультативна підтримка процесу створення фонду методичних матеріалів, пов’язаних із впровадження елементів електронного навчання;

 • участь у міжнародному співробітництві у сфері електронного навчання;

 • розроблення дидактичного та методичного забезпечення електронних курсів;

 • навчально-методична діяльність, що включає підвищення кваліфікації працівників Університету, проведення практичних заходів щодо організації навчання працівників Університету.

  1. Основними завданнями Лабораторії є:

 • підготовка організаційно-інформаційних матеріалів з питань електронного навчання;

 • надання консультацій з розробки авторам електронних навчальних матеріалів;

 • проведення курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів з питань електронного навчання та розробки електронних курсів;

 • участь у підготовці та проведенні семінарів з питань технологій електронного навчання;

 • впровадження нових інформаційних і навчальних технологій та елементів електронного навчання в навчальний процес Університету;

 • імплементація існуючого досвіду розробки та проведення тестування;

 • розроблення та встановлення єдиних вимог до навчальних планів, програм і нормативів електронного навчання, які відповідають державним стандартам освіти;

 • удосконалення методик розроблення, апробації та впровадження електронних курсів;

 • запровадження науково-методичних основ функціонування банку електронних курсів;

 • розробка методик самодіагностики успішності студентів (за результатами тестування, атестації, виконання індивідуального плану, занять з тієї чи іншої дисципліни, самостійної роботи тощо.

 • забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Лабораторія;

 • захист інформації з обмеженим доступом у межах своїх повноважень;

 • систематичне забезпечення звітності про стан здійснення визначених законом та цим Положенням повноважень, яка передбачена чинним законодавством України та локальними нормативно-правовими актами Університету;

  1. Лабораторія виконує обов’язки, які покладені на неї чинним законодавством, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Університету, Положенням про Лабораторію.

  2. Покладення на Лабораторію завдань, які не визначені Положенням про Лабораторію, не передбачено нормами чинного законодавства.

III. Права Лабораторії

  1. Лабораторія має право :

 • розробляти вимоги щодо організації електронного навчання і контролювати їх дотримання;

 • надавати методичні рекомендації підрозділам Університету що стосуються компетенції Лабораторії;

 • виконувати дослідження і розробку методологічних аспектів системи електронного навчання відповідно до основних завдань, а також за договорами укладеними з Університетом на замовлення інших підприємств, установ та організацій в порядку визначеному чинним законодавством України;

 • подавати на розгляд завідувачу ОМЦЕН пропозиції щодо своєчасного забезпечення Лабораторії необхідними матеріалами та засобами для роботи (комп’ютери та оргтехніка, витратні матеріали тощо);

 • на сприяння зі сторони адміністрації Університету, інших Структурних підрозділів Університету у виконанні завдань, передбачених чинним законодавством, Статутом Університету, Положенням про Лабораторію;

 • користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством, Положенням про Лабораторію.

ІV. Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами, посадовими особами Університету

  1. Лабораторія в межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, профілюючими кафедрами, науковою бібліотекою, факультетами, коледжами, навчально-методичним відділом, відділом постачання, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, тощо необхідної для належного виконання покладених на неї завдань.

  2. Лабораторія та її працівники мають право на отримання від адміністрації Університету, інших Структурних підрозділів, органів та посадових осіб Університету інформації в обсязі необхідному та достатньому для належного виконання завдань, покладених на Лабораторію та здійснення запланованих заходів.

V. Відповідальність Лабораторії

5.1. Відповідальність Лабораторії полягає у відповідальності його працівників. Працівники Лабораторії несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх повноважень визначених посадовою інструкцією.

5.2. Притягнення працівників Лабораторії до дисциплінарної відповідальності здійснюється за поданням завідувача Лабораторії у встановленому чинним законодавством порядку.

ПОГОДЖЕНО:

1.Проректор_______________________________

2.В.о. керуючого справами __________________

3.В.о. нач.юрид.відділу _____________________

4. Керівник підрозділу _______________