Лабораторія адміністрування системи електронного навчання є структурним підрозділом Організаційно-методичного центру електронного навчання Львівського національного університету імені Івана Франка.

Метою Лабораторії адміністрування системи електронного навчання є:

 • впровадження та адміністрування системи електронного навчання та пов’язаних з нею комп’ютерних програм і систем адміністрування навчального процесу;
 • організація та виконання комплексу заходів щодо захисту інформації в середовищі для електронного навчання Університету;
 • аналіз та вивчення досвіду вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів у сфері адміністрування середовищ електронного навчання з метою використання його у практиці Університету;
 • підтримка, поновлення та розвиток версій системи електронного навчання Університету.

Основними завданнями Лабораторії адміністрування системи електронного навчання є:

 • впровадження та постійне оновлення системи електронного навчання Університету;
 • розробка та впровадження концепцій і технологій електронного навчання;
 • адміністрування системи електронного навчання Університету та банку даних електронних навчально-методичних та інформаційних матеріалів;
 • організація доступу користувачів до електронних навчальних матеріалів на постійній основі та створення і підтримка єдиного уніфікованого інтерфейсу реєстрації студентів на освітні курси;
 • розробка та удосконалення програмно-технічного забезпечення системи електронного навчання;
 • розробка технічної документації до програмно-технічного забезпечення електронного навчання;
 • організація заходів щодо створення електронних версій навчальних матеріалів та розміщення їх на сервері електронного навчання;
 • здійснення заходів, спрямованих на забезпечення захисту системи та її бази даних від несанкціонованого доступу;
 • забезпечення резервного копіювання інформації з визначеною періодичністю для можливості аварійного відновлення інформації;
 • технічна підтримка обладнання та програмного забезпечення, задіяного у системі електронного навчання;
 • забезпечення та координація дворівневого процесу адміністрування середовища електронного навчання Університету. Центральне системне адміністрування на рівні університету здійснюється Лабораторією, системне адміністрування в структурних підрозділах – адміністраторами структурних підрозділів у координації з Лабораторією.

Лабораторія методичної підтримки системи електронного навчання є структурним підрозділом Організаційно-методичного центру електронного навчання  Львівського національного університету імені Івана Франка.

Метою Лабораторії методичної підтримки системи електронного навчання є:

 • вивчення, узагальнення та впровадження сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій навчання в навчальний процес Університету.
 • координація та консультативна підтримка процесу створення фонду методичних матеріалів, пов’язаних із впровадження елементів електронного навчання;
 • участь у міжнародному співробітництві у сфері електронного навчання;
 • розроблення дидактичного та методичного забезпечення електронних курсів;
 • навчально-методична діяльність, що включає підвищення кваліфікації працівників Університету, проведення практичних заходів щодо організації навчання працівників Університету.

  Основні завдання Лабораторії методичної підтримки системи електронного навчання:

 • підготовка організаційно-інформаційних матеріалів з питань електронного навчання;
 • надання консультацій з розробки авторам електронних навчальних матеріалів;
 • проведення курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів з питань електронного навчання та розробки електронних курсів;
 • участь у підготовці та проведенні семінарів з питань технологій електронного навчання;
 • впровадження нових інформаційних і навчальних технологій та елементів електронного навчання в навчальний процес Університету;
 • імплементація існуючого досвіду розробки та проведення тестування;
 • розроблення та встановлення єдиних вимог до навчальних планів, програм і нормативів електронного навчання, які відповідають державним стандартам освіти;
 • удосконалення методик розроблення, апробації та впровадження електронних курсів;
 • запровадження науково-методичних основ функціонування банку електронних курсів;
 • розробка методик самодіагностики успішності студентів (за результатами тестування, атестації, виконання індивідуального плану, занять з тієї чи іншої дисципліни, самостійної роботи тощо.

Лабораторія контролю якості освіти  є структурним підрозділом Організаційно-методичного центру електронного навчання  Львівського національного університету імені Івана Франка.

Метою Лабораторії контролю якості освіти є:

 • розроблення єдиних вимог оцінки якості електронних курсів на рівні Університету;
 • розробка критеріїв, засобів і систем контролю якості електронного навчання;
 • розроблення методики створення бази даних і опрацювання результатів контрольних заходів;
 • підготовка інформаційних, методичних та інструктивних матеріалів для підвищення якості освітніх ресурсів.

Основні завдання Лабораторії контролю якості освіти:

 • розробка вимог щодо якості електронних навчальних курсів;
 • проведення моніторингу затребуваності електронних навчальних курсів, а також курсів, що використовують елементи електронного навчання;
 • впровадження засобів збору статистики з використанням сервісів електронного навчання та її наступний аналіз;
 • розробка концепції управління якістю навчального процесу, приведення процедур менеджменту якості до міжнародних стандартів ISO;
 • проведення контролю якості навчальних матеріалів електронного навчання та видача посвідки про підтвердження їхнього кваліфікаційного рівня;
 • забезпечення підготовки тестових матеріалів для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра та спеціаліста та опрацювання результатів проведеного тестування;
 • допомога в організації і проведенні моніторингу якості навчання іншими соціологічними службами Університету;
 • розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень за результатами аналізу якості освіти;
 • підготовка і проведення науково-практичних, навчально-методичних конференцій, семінарів та видання матеріалів доповідей;
 • підготовка матеріалів, критеріїв оцінювання діяльності Університету щодо участі в конкурсах рейтингу вищих навчальних закладів;
 • вивчення та узагальнення досвіду інших вищих навчальних закладів щодо діяльності експертних служб та моніторингових досліджень;
 • взаємодія та співпраця з провідними вищими навчальними закладами України, відділами управління якістю освіти;
 • розробка та впровадження технологій стандартизованого тестування якості навчання;
 • розробка та впровадження галузевих рамок кваліфікацій.