Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 40 від 21.01.2004р. (зі змінами 2013 р., 2015 р.)

Міністерство освіти і науки України

Н А К А З

м. Київ

“07“ 07 2000р. № 293

Про створення

Українського центру дистанційної освіти

З метою вироблення дистанційних технологій навчання у системі вищої

освіти України відповідно до завдань Національної програми інформатизації

та, враховуючи пропозиції Національного технічного університету України

“Київський політехнічний інститут“,

Н А К А З У Ю:

1. Створити структурний підрозділ Національного технічного університету

України “Київський політехнічний інститут“ Український центр

дистанційної освіти (далі – Центр).

2. Покласти на Центр виконання таких основних завдань:

• розробка концепції дистанційної освіти в Україні;

• розробка проектів нормативно-правової бази функціонування

дистанційної освіти;

• розробка та апробація засобів навчально-методичного забезпечення

дистанційної освіти;

• вироблення механізму використання електронних та

телекомунікаційних засобів у реалізації дистанційної освіти;

• проведення експертної роботи з оцінки організації дистанційної освіти

та засобів навчально-методичного забезпечення;

• координація діяльності вищих навчальних закладів України в напрямку

організації та здійснення дистанційної освіти;

• забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

фахівців за дистанційною формою освіти.

3. Фінансування Центру здійснювати за рахунок госпрозрахункової та

діяльності в рамках. Національної програми інформатизації за окремими

завданнями Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і науки України.

4. Ректору Національного технічного університету України “Київський

політехнічний інститут“ Згуровському М.З.:

4.1. Створити належні умови для забезпечення діяльності Центру (надати

приміщення, канали зв`язку тощо);

4.2. В місячний термін розробити та подати на затвердження “Положення

про Український центр дистанційної освіти Національного технічного

університету України “Київський політехнічний інститут“.

5. Науково-методичне забезпечення дистанційної форми освіти, покласти на

Міжнародний університет фінансів (за згодою ректора МатвеєваА.О.), що

входить до складу навчально-методичного комплексу “Національний

технічний університет України “КПГ- Міжнародний університет фінансів“.

6. Департаменту вищої освіти (Дмитриченко М.Ф.) надати допомогу у

визначенні мережі вищих навчальних закладів , які необхідно залучити до

участі в експериментальній роботі щодо розгортання і створення системи

дистанційної освіти в Україні.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника

департаменту вищої освіти Дмитриченка М.Ф.

Міністр                                                                              В.Г.Кремень