ПРОЕКТ

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Затверджую

Ректор

Львівського національного університету

імені Івана Франка

_______________________ В. П. Мельник

«__»_____________ 2015 р.

Положення

про Організаційно-методичний центр електронного навчання

Львівського національного університету

імені Івана Франка

Львів 2015

 1. Загальні положення

  1. Організаційно-методичний центр електронного навчання (надалі – ОМЦЕН ) є структурним підрозділом Львівського національного університету імені Івана Франка (надалі – Університет) та забезпечує виконання покладених на нього основних завдань.

  2. ОМЦЕН у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним проректору з науково-педагогічної роботи та інформатизації.

  3. ОМЦЕН очолює завідувач центру, якого призначає на посаду та звільняє з посади ректор Університету на підставах та у порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом Університету. Завідувач центру здійснює загальне керівництво ОМЦЕН (його штатним персоналом), забезпечує організацію його діяльності та несе персональну відповідальність за діяльність ОМЦЕН.

  4. ОМЦЕН у своїй діяльності керується чинним законодавством України та Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором Університету, Положенням про ОМЦЕН, що є локальним нормативно-правовим актом та регламентує діяльність цього структурного підрозділу.

  5. Створення, реорганізація та ліквідація ОМЦЕН проводиться на підставі ухваленого рішення Вченої ради Університету, яке вводиться в дію наказом ректора у порядку визначеному чинним законодавством України.

  6. Структуру та чисельність працівників визначає штатний розпис Університету із врахуванням завдань та напрямків роботи ОМЦЕН.

  7. Положення про ОМЦЕН (далі – Положення) затверджується ректором Університету у встановленому порядку.

II. Мета та основні функції ОМЦЕН

  1. Метою ОМЦЕН є :

 • аналіз і вивчення досвіду ведення електронного навчання у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах з метою використання його у практиці Університету;

 • узагальнення та впровадження у навчальний процес Університету практики використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій електронного навчання;

 • упровадження систем адміністрування та управління навчальним процесом для покращення якості навчання;

 • забезпечення інтеграції компютерних технологій електронного навчання з корпоративними інформаційними системами Університету;

 • підвищення рівня підготовки співробітників та викладачів у сфері використання технічних засобів підтримки електронного навчання і методики викладання електронних курсів;

 • в межах своєї компетенції забезпечення організації заходів з виконання нормативно-правових актів чинного законодавства відповідно до напрямків діяльності ОМЦЕН та здійснення контролю за їх реалізацією.

2.2. ОМЦЕН відповідно до покладених на нього основних завдань здійснює такі функції:

 • координація діяльності підпорядкованих підрозділів: лабораторії адміністрування системи електронного навчання, лабораторії методичної підтримки системи електронного навчання та лабораторії контролю якості освіти;

 • створення та підтримка на належному рівні матеріально-технічної, інформаційно-технологічної та методичної бази центру та підрозділів для забезпечення повноцінного функціонування системи електронного навчання;

 • впровадження, розвиток і супровід системи електронного навчання на рівні адміністрування середовища;

 • вивчення, узагальнення та впровадження сучасних методик електронного навчання;

 • підвищення кваліфікації співробітників і викладачів в області використання сучасних технічних засобів підтримки електронного навчання та методики формування електронних курсів;

 • розробка концепції управління якістю навчального процесу, приведення процедур менеджменту якості до міжнародних стандартів ISO;

 • проведення контролю якості навчальних матеріалів електронного навчання;

 • забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є ОМЦЕН;

 • захист інформації з обмеженим доступом у межах своїх повноважень;

 • систематичне забезпечення звітності про стан здійснення визначених законом та цим Положенням повноважень, яка передбачена чинним законодавством України та локальними нормативно-правовими актами Університету;

 • виконання інших функцій, покладених на нього Положенням про ОМЦЕН;

  1. ОМЦЕН виконує обов’язки, які покладені на нього чинним законодавством, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Університету, Положенням про відповідний структурний підрозділ.

  2. Покладення на ОМЦЕН завдань, які не визначені Положенням про ОМЦЕН, не передбачено нормами чинного законодавства.

III. Права ОМЦЕН

  1. ОМЦЕН має право :

 • виконувати дослідження і проводити розробку технологічних та методичних аспектів системи електронного навчання не тільки відповідно до основних завдань ОМЦЕН, але і за договірними умовами на замовлення інших підприємств, установ та організацій в порядку визначеному чинним законодавством України;

 • брати участь у розробці нових елементів і форм електронного навчання на кафедрах інших вищих навчальних закладів України за договорами Університету та дорученням МОН України;

 • на своєчасне надання кафедрами навчально-методичних матеріалів (тестів, тем контрольних робіт, тощо) для поповнення банку даних;

 • на своєчасне забезпечення ОМЦЕН необхідними матеріалами та засобами для роботи (компютери та оргтехніка, папір, носії інформації, тощо);

 • сприяння зі сторони адміністрації Університету, інших Структурних підрозділів Університету у виконанні завдань, передбачених чинним законодавством, Статутом Університету, Положенням про відповідний структурний підрозділ;

 • внесення адміністрації Університету пропозиції щодо розміру видатків на забезпечення своєї діяльності;

 • використання у своїй діяльності печатки та бланків цього структурного підрозділу;

   • користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством, Положенням про відповідний структурний підрозділ.

ІV. Структура ОМЦЕН

4.1. До складу ОМЦЕН входять такі підрозділи:

 • Лабораторія адміністрування системи електронного навчання;

 • Лабораторія методичної підтримки системи електронного навчання;

 • Лабораторія контролю якості освіти.

V. Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами, посадовими особами Університету

  1. ОМЦЕН в межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, профілюючими кафедрами, науковою бібліотекою, факультетами, коледжами, відділом постачання з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань, тощо.

  2. ОМЦЕН та його працівники мають право на отримання від адміністрації Університету, інших Структурних підрозділів, органів та посадових осіб Університету інформації в обсязі необхідному та достатньому для належного виконання завдань, покладених на ОМЦЕН та здійснення запланованих заходів.

VІ. Фінансові та господарські питання організації ОМЦЕН

6.1. Фінансування ОМЦЕН здійснюється за рахунок:

 • коштів загального та спеціального фондів Університету;

 • міжнародних грантів;

 • коштів, отриманих ОМЦЕН відповідно до порядку надання платних послуг Університетом;

 • інших джерел, передбачених та незаборонених законодавством України.

6.2. Для забезпечення належного функціонування ОМЦЕН, наказом ректора Університету за ОМЦЕН закріплюються навчальні, виробничі, службові та інші допоміжні приміщення, а також майно (матеріальні цінності), що перебувають на балансі Університету.

VIІ. Відповідальність ОМЦЕН

7.1. Відповідальність ОМЦЕН полягає у відповідальності його працівників. Працівники ОМЦЕН несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх повноважень визначених посадовою інструкцією.

7.2. Притягнення працівників ОМЦЕН до дисциплінарної відповідальності здійснюється за поданням завідувача центру у встановленому чинним законодавством порядку.

ПОГОДЖЕНО:

1.Проректор_______________________________

2. В.о. керуючого справами __________________

3. В.о. нач.юрид.відділу _____________________

4. Керівник підрозділу _______________